Rupere a terorismului economice, de cooperare internaţională site-ul

România info.rom@eu-no-ek-yes.com (a honlap fejlesztés alatt)

Cont'act:
 

 

Aláírásgyűjtőív letöltés

Drum liber statele libere Europa!

 

Az EU elvette a tagállamok legfontosabb szabadságjogait:

 

1. Az állam értékeinek védelmét alárendeli a négy liberális alapelvnek:

 

II/Articolul 26

(2)  Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor.

 

 

2. A kizárólagos hatáskörök elveszi a tagállamok gazdasági függetlenségét:

 

II/Articolul 3

(1)  Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii:

(a)  uniunea vamală;

(b)  stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne;

(c)  politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro;

(d)  conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul;

(e)  politica comercială comună.

(2)  De asemenea, competenţa Uniunii este exclusivă în ceea ce priveşte încheierea unui acord internaţional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să îşi exercite competenţa internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

 

 

3. A csonkított szubszidiaritás megfosztja a tagállamok településeit az önkormányzatiság érvényesítésétől:

 

I/Articolul 5

(3)  În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional şi local, dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.

Instituţiile Uniunii aplică principiul subsidiarităţii în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Parlamentele naţionale asigură respectarea principiului subsidiarităţii, în conformitate cu procedura prevăzută în respectivul protocol.

 

Europa este cu tine, dar fără a UE!

 

A tagállamok szabadságjogai visszavételének lehetősége:

 

I/Articolul 11

(4)  La iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.

Procedurile şi condiţiile necesare pentru prezentarea unei astfel de iniţiative sunt stabilite în conformitate cu articolul 24 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

 

II/Articolul 24

Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă dispoziţiile referitoare la procedurile şi condiţiile necesare pentru prezentarea unei iniţiative cetăţeneşti în înţelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetăţenii care prezintă o astfel de iniţiativă.

 

A tagállamok szadabságjogai visszavételének eszköze:

Polgári kezdeményezés népszavazás kiírására.

 

A kezdeményezés aláírásgyűjtő ívén a javasolt népszavazás kérdése szerepel:

 

Akarja-e Ön, hogy európai népszavazás döntsön arról, hogy a szövetségi államként (föderációként) működő „Európai Unió” átalakuljon független államok „Európai Államszövetségévé” (konföderációjává)?

 

I: TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

II: A TRATATULUI PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE

 

 

Fordítás - trad'ucere

 

Románia elvesztésének 12 EU-stációja

az elmúlt 20 év nemzetárulását összefoglaló Lisszaboni Szerződés cikkei alapján

 

1. Minden román érték (benne a termőföld) elvesztése

 

II/Articolul 26

(2)  Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor.

 

II/Articolul 3

(1)  Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii:

(a)  uniunea vamală;

(b)  stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne;

(c)  politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro;

(d)  conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul;

(e)  politica comercială comună.

(2)  De asemenea, competenţa Uniunii este exclusivă în ceea ce priveşte încheierea unui acord internaţional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să îşi exercite competenţa internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

 

2. A nemzeti termékek védelmének elvesztése

 

II/Articolul 34

Între statele membre sunt interzise restricţiile cantitative la import, precum şi orice măsuri cu efect echivalent.

 

II/Articolul 35

Între statele membre sunt interzise restricţiile cantitative la export, precum şi orice măsuri cu efect echivalent.

 

II/Articolul 63

(1)  În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre, precum şi între statele membre şi ţările terţe.

(2)  În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre, precum şi între statele membre şi ţările terţe.

 

II/Articolul 101

(1)  Sunt incompatibile cu piaţa internă şi interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care pot afecta comerţul dintre statele membre şi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în cadrul pieţei interne şi, în special, cele care:

(a)  stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;

(b)  limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;

(c)  împart pieţele sau sursele de aprovizionare;

(d)  aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;

(e)  condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

 

II/Articolul 107

(1)  Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

 

3. Pénzügyi függetlenség elvesztése

 

II/Articolul 282

(1)  Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale („SEBC”). Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii.

...

(5)  În domeniile în care are atribuţii, Banca Centrală Europeană este consultată asupra oricărui proiect de act al Uniunii, precum şi asupra oricărui proiect de reglementare la nivel naţional şi poate emite avize.

 

II/Articolul 295

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia se consultă reciproc şi organizează, de comun acord, condiţiile cooperării lor. În acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, să încheie acorduri interinstituţionale care pot avea un caracter obligatoriu.

 

4. Kereskedelmi függetlenség elvesztése

 

II/Articolul 106

(1)  În ceea ce priveşte întreprinderile publice şi întreprinderile cărora le acordă drepturi speciale sau exclusive, statele membre nu adoptă şi nu menţin nici o măsură care contravine normelor tratatelor şi, în special, celor prevăzute la articolul 18 şi la articolele 101-109.

(2)  Întreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general sau care prezintă caracter de monopol fiscal se supun normelor tratatelor şi, în special, regulilor de concurenţă, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică, în drept sau în fapt, îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredinţată. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie afectată într-o măsură care contravine intereselor Uniunii.

 

II/Articolul 207

(1)  Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce priveşte modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare şi comerciale privind schimburile de mărfuri şi servicii şi aspectele comerciale ale proprietăţii intelectuale, investiţiile străine directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum şi măsurile de protecţie comercială, printre care şi cele care se adoptă în caz de dumping şi de subvenţii. Politica comercială comună se desfăşoară în cadrul principiilor şi al obiectivelor acţiunii externe a Uniunii.

 

5. Vám elvesztése

 

II/Articolul 28

(1)  Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe.

 

6. Az önálló adópolitika elvesztése

 

II/Articolul 110

Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare.

De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie.

 

7. Külügy és hadügy elvesztése

 

I/Articolul 18

(1)  Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei, numeşte Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeaşi procedură.

(2)  Înaltul Reprezentant conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii. Acesta contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politici şi o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului. Acesta acţionează în mod similar şi în ceea ce priveşte politica de securitate şi apărare comună.

 

8. Önálló jogalkotás elvesztése

 

II/Articolul 288

Pentru exercitarea competenţelor Uniunii, instituţiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări şi avize.

Regulamentul are aplicabilitate generală. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru.

Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele.

Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru aceştia.

 

9. Közigazgatás elvesztése

 

II/Articolul 7

Uniunea asigură coerenţa între diferitele sale politici şi acţiuni, ţinând seama de ansamblul obiectivelor Uniunii şi respectând principiul de atribuire a competenţelor.

 

10. Belbiztonság elvesztése

 

II/Articolul 88

(1)  Europol are misiunea de a susţine şi consolida acţiunea autorităţilor poliţieneşti şi a altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum şi cooperarea acestora pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului şi a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii.

(2)  Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc structura, funcţionarea, domeniul de acţiune şi atribuţiile Europol. Aceste atribuţii pot include:

(a)  colectarea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor, precum şi schimbul de informaţii transmise în special de autorităţile statelor membre sau de ţări ori autorităţi terţe;

(b)  coordonarea, organizarea şi realizarea de acţiuni de cercetare şi operative, desfăşurate împreună cu autorităţile competente ale statelor membre sau în cadrul unor echipe comune de cercetare şi, după caz, în colaborare cu Eurojust.

 

II/Articolul 89

Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabileşte condiţiile şi limitele în care autorităţile competente ale statelor membre prevăzute la articolele 82 şi 87 pot interveni pe teritoriul unui alt stat membru, în cooperare şi cu acordul autorităţilor statului respectiv. Consiliul hotărăşte în unanimitate şi după consultarea Parlamentului European.

 

11. Igazságszolgáltatás elvesztése

 

I/Articolul 19

(1)  Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, Tribunalul şi tribunale specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor.

Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.

 

II/Articolul 86

(1)  Pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.

 

12. Románia kinyitása minden idegen előtt és bezárása az Unión kívülre szakadt minden román előtt

 

II/Articolul 49

În conformitate cu dispoziţiile care urmează, sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii, sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru.

Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora, precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi, în special, a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf, în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire, sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile.

 

 

I: TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

II: A TRATATULUI PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE

   

Fordítás - trad'ucere

 

Download 150x100 cm

Adr'esă: H-1519 Budapest Pf. 294

Aláírásgyűjtőív letöltés

 

Terrorizmus: Politikai és gazdasági hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében kifejtett erőszak.

EU (Európai Unió): a tagállamok jogi, politikai és gazdasági függetlenségi jogai gyakorlásának megszüntetésén, azok liberális-kapitalista érdekek kiszolgálására történő összevonásán (integrálásán) alapuló föderáció (szövetségi állam)
EK (Európai Konföderáció): jogilag, politikailag és gazdaságilag független tagállamok önkéntesen meghatározott gazdasági és politikai tevékenységeinek két- vagy többoldalú szerződésekben meghatározott összehangolása (koordinációja)